מהו מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון הרלוונטי לשנת לימודים?

המועד האחרון של בחינות הפסיכומטרי אותו המרכז הבינתחומי הרצליה מקבל הינו מועד יולי.

יש להביא בחשבון כי הניגשים לפסיכומטרי במועד יולי יקבלו את ציונם לקראת אוגוסט, קרי, לקראת סוף מועד הרישום המאוחר, לכן הקבלה תעשה על בסיס מקום פנוי ובתנאי שהמועמד יעמוד בסף הקבלה של יום הגשת הציון.