מה עליי לעשות על מנת לבטל את הלימודים שלי?

סטודנט ששילם מקדמה והחליט שלא ללמוד בשנה זו, חייב להודיע בשלב זה בכתב למנהל רישום וקבלה לכתובת דוא"ל-  rishum@idc.ac.il או לפקס מספר 09-9567392.

על הסטודנט לוודא קבלת הודעתו. למען הסר ספק, הודעה טלפונית לא נחשבת להודעה על הפסקת לימודים ורק הודעה בכתב שנתקבלה במנהל רישום וקבלה תחשב לעניין זה.

החזר כספי יינתן בהתאם לתקנון תשלום שכר לימוד למפסיקי לימודים.