במידה ואחליט לבטל את הרשמתי, האם אהיה זכאי להחזר דמי הרישום?

דמי הרישום מהווים השתתפות בעלויות הטיפול ברישום ובמיון המועמדים, והם לא יוחזרו בכל מקרה, גם אם בוטלה ההרשמה ביוזמת המועמד, מכל סיבה שהיא.