ברצוני לשפר את ציוני הבגרות/הפסיכומטרי שלי, אך ייתכן כי עד אז אפספס את מועד הרישום, מה לעשות?

מועמד שמעוניין להציג נתונים נוספים (כגון ציונים משופרים של בגרויות או ציון פסיכומטרי נוסף) לאחר שחלף המועד האחרון לרישום, נדרש לציין זאת מראש בטפסי הרישום במקום הרלוונטי. תינתן עדיפות למועמדים שהציגו את מלוא נתוניהם במועד הרישום המוקדם.

במועד הרישום המאוחר, מספר המקומות קטן יותר, והבינתחומי הרצליה אף שומר על זכותו להחיל קריטריונים מחמירים יותר על הנרשמים במועד זה, או על מועמדים שהגישו במועד מאוחר את מלוא הנתונים ו/או הציונים ו/או המסמכים הנדרשים.

המועמדות תידון בהתאם לספי הקבלה ועל בסיס מקום פנוי, בעת הצגת הנתונים