האם העובדה כי התקבלתי לעדיפות שסומנה על ידי כנמוכה גורמת להפסקת הטיפול בעדיפויות שסומנו על ידי כגבוהות יותר?

כל עוד לא ניתנה תשובה סופית לגבי המועמדות בעדיפות הגבוהה לא הסתיים הטיפול בה.

סימון עדיפויות נמוכות לא פוגע בעדיפויות הגבוהות.