האם ניתן להירשם ללימודים בתכנית חלקית?

הלימודים במרכז הבינתחומי הינם לימודי תואר בלבד ומערכת השעות לשנת הלימודים הראשונה הינה מערכת מובנית שאינה גמישה.
בבית ספר אפי ארזי למדעי המחשב ניתן לבקש מוועדת הקבלה בקשה רשמית ללמוד מערכת לימודים חלקית. בקשה זו תוגש על ידי המועמד בעת ההרשמה.
בקשת למערכת לימודים חלקית תיבחן על ידי הוועדה הבית ספרית ומחייבת את אישורו של דיקן בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב